1. Pan Krzysztof Kęder (Sprzedawca) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Krzysztof Kęder PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KDK"” z siedzibą woj. MAŁOPOLSKIE, pow. brzeski, gm. Iwkowa, miejsc. Wojakowa, nr 6, kod pocztowy 32-862, nr NIP 8691092462, tel. 607 086 225, e-mail kkeder@onet.eu jest administratorem danych osobowych Klientów, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany powyżej.
 2. W związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu Sprzedawca zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oraz informacje o aktywności Klienta w sklepie.
 3. Sprzedawca posługuje się danymi osobowymi Klientów (cele przetwarzania):
  1. w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umową, w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i zarządzania Kontem, zawierania umów sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w tym archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – w tym kontaktowania się w związku ze świadczonymi usługami, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, polegającym na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych, a także przesyłania informacji o ofertach i promocjach Sprzedawcy oraz w innych celach marketingowych; dane osobowe są rejestrowane w logach systemowych a zebrane w ten sposób informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług; Sprzedawca przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. na podstawie zgody - o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach – w szczególności w związku z przesyłaniem informacji marketingowej za pomocą poczty elektronicznej lub przekazania danych fakultatywnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Na zasadach określonych w RODO Klientom przysługuje praw dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Jeżeli Klient zamieszcza jakiekolwiek dane osobowe innych osób może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
 6. Odbiorcami danych mogą być podmioty, które w imieniu Sprzedawcy przetwarzają dane osobowe Klientów (np. firmy informatyczne, biuro rachunkowe, firmy kurierskie), jak również podmioty, które są odbiorcami danych udostępnionych w związku z realizacją usług na rzecz Klientów sklepu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umową, w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i zarządzania Kontem, zawierania umów sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do momentu zakończenia realizacji umowy i przedawnienia wzajemnych roszczeń,
  2. w celu realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych,
   w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości
   i przepisów podatkowych, w tym archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   – przez okres wymagany w przepisach prawa,
  3. w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – w tym kontaktowania się w związku ze świadczonymi usługami, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, polegającym na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych, a także przesyłania informacji o ofertach i promocjach Sprzedawcy oraz w innych celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu realizacji przez Sprzedawcę powyżej określonych interesów lub gdy ma to zastosowanie zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu,
  4. na podstawie zgody - o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach
   – w szczególności w związku z przesyłaniem informacji marketingowej za pomocą poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do momentu wycofania zgody.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klient ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podanie danych osobowych jest co do zasady warunkiem zawarcia umowy lub wynika z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, nie jest obowiązkowe.
 10. Strona internetowa sklepu korzysta z plików „cookies”. Pliki cookies to pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Klienta. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze sklepu (np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin). Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystywane do celów administracyjnych i statystycznych oraz mają na celu ulepszenie działania sklepu. Dane te mogą również być użyte do analizy zachowania odbiorców treści lub do personalizacji zawartości stron internetowych. Akceptacja plików cookies przez Klienta nie jest wymagana, ale może to spowodować, że strona ta nie będzie działać w pełni poprawnie.