§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym kdksklep.pl (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez Pana Krzysztofa Kęder prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Krzysztof Kęder PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KDK"” z siedzibą woj. MAŁOPOLSKIE, pow. brzeski, gm. Iwkowa, miejsc. Wojakowa, nr 6, kod pocztowy 32-862, nr NIP 8691092462 (zwanego dalej Sprzedawcą).
 2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu, towarów w postaci 1) win i 2) szampanów przez Sprzedawcę na rzecz osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanych dalej łącznie Klientem) oraz 3) opakowań (zwanych dalej także towarem – 1/2/3/, lub łącznie towarem). Sprzedawca nie jest producentem win i szampana.
 3. Niniejszy Regulamin reguluje także zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu, usług cyfrowych prowadzenia konta Klienta (zwanego dalej Kontem) oraz korzystania z formularza elektronicznego w celu zawarcia umowy.
 4. Regulamin znajduje zastosowanie wobec Klientów będących zarówno konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego (zwanych dalej także Konsumentami), jak i będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego (zwanych dalej także Przedsiębiorcami).
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów mają odpowiednie zastosowanie do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. W przypadku zakupu towarów będących napojami alkoholowymi ze Sklepu korzystać mogą, w tym zawierać umowy za jego pośrednictwem, jedynie osoby, spełniające warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej jako „Ustawa”).
 7. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Klientów pod adresem internetowym kdksklep.pl/content/7-regulamin

§2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów za jego pośrednictwem wymagane jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  2. aktualna wersja przeglądarki internetowej,
  3. Posiadanie aktywnego adresu e-mail
 2. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagane posiadanie Konta.

§3 Konto

 1. Utworzenie Konta wymaga przejścia procesu prowadzącego do utworzenia Konta, w trakcie którego podawane są informacje i składane są oświadczenia wymagane przez Sprzedawcę (zwanego dalej Rejestracją).
 2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej kdksklep.pl i wymaga:
  1. podania aktywnego adresu e-mail,
  2. utworzenia loginu i hasła,
  3. złożenia przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu oświadczeń w przedmiocie akceptacji Regulaminu
  4. złożenia przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu oświadczenia o ukończeniu 18 lat odpowiednio przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu oraz oświadczenia o spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 15 Ustawy.
 3. Logowanie do Konta odbywa się za pośrednictwem strony internetowej poprzez podanie loginu oraz hasła utworzonego podczas Rejestracji.

§4 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego Udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.
 2. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Klient składa Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu ofertę nabycia towarów dostępnych w aktualnym asortymencie Sklepu (zwaną dalej: „Zamówieniem”).
 4. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 5. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu możliwe jest za pośrednictwem Konta albo bez zakładania i korzystania z Konta.
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera towar poprzez wybór ikony „Dodaj do koszyka”, a następnie:
  1. w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta:
   1. loguje się do Konta,
   2. akceptuje Regulamin
   3. wybiera ikonę „Kupuję i płacę”
  2. w przypadku składania zamówienia bez zakładania i korzystania z Konta:
   1. podaje dane indentyfikacyjne i adresowe wymagane przez Sprzedawcę,
   2. składa oświadczenie o pełnoletności,
   3. akceptuje Regulaminu
   4. wybiera ikonę „Kupuję i płacę”
 7. Na początku procedury składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o konsekwencjach złożenia nieprawidłowego oświadczenia w przedmiocie ukończenia 18 lat odpowiednio przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu i spełnienia pozostałych warunków z art. 15 Ustawy, o akceptowalnych sposobach płatności oraz o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostawy.
 8. Przed zakończeniem procedury składania Zamówienia, w podsumowaniu Zamówienia, Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy, w tym o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami oraz kosztami dostawy i innymi kosztami.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, w którym wskazuje numer zamówienia, rodzaj i ilość zamówionego towaru, łączną cenę i inne koszty, sposób płatności i dostawy. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia stanowi oświadczenie o wpłynięciu Zamówienia, natomiast nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu i wysyłki towaru, do którego załączana jest treść niniejszego Regulaminu.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 powyżej.
 12. W przypadku braku opłacenia zamówienia płatnego w terminie 7 dni jest ono uważane za wycofane.
 13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza, że bierze on na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego towaru przez uprawnioną osobę, w szczególności osobę, o której mowa w art. 15 Ustawy.

§ 5 Cena i metody płatności

 1. Przy każdym towarze podana jest jego cena. Korzystanie z usług cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Sklepu jest nieodpłatne.
 2. Cena podana przy towarze jest ceną brutto tj. powiększoną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek, oraz jest podawana w złotych polskich.
 3. Cena podana przy towarze nie zawiera:
  1. kosztów dostawy, które zależą m.in. od wybranego przez Klienta sposobu jej realizacji i wybranego sposobu płatności,
  2. innych kosztów obciążających Klienta, w tym ewentualnych kosztów płatności za pośrednictwem wybranych przez Klientów metod płatności.
 4. Klient otrzymuje informację o całkowitej kwocie do zapłaty, w tym łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami oraz kosztami dostawy i innymi kosztami obciążającymi Klienta, przed zakończeniem procedury składania Zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.
 5. Do każdego zamówionego towaru wystawiany jest, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia, paragon fiskalny lub faktura VAT, które wydawane są Klientowi wraz z towarem.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany ceny, wiążąca jest dla Klienta cena obowiązująca w momencie składania Zamówienia, podana w podsumowaniu Zamówienia.
 7. Klient może wybrać następujące formy zapłaty:
  1. z góry poprzez płatność w ramach systemu Przelewy 24.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów płatności, o których Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Przy każdym towarze podana jest informacja o jego dostępności tj. znajdowania się na stanie lub niedostępności.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to szacowany czas, który upływa od zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty do przygotowania zamówionych towarów do wysyłki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze od poniedziałku do piątku. W przypadku towarów znajdujących się na stanie tj. w magazynie wysyłkowym Sprzedawcy czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze Termin otrzymania zamówienia przez Klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej metody dostawy.
 3. Sprzedawca będzie informował Klienta o etapie realizacji zamówienia oraz o nr ewentualnej przesyłki poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 4. Dostawa towarów realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Koszty dostawy towarów ponosi Klient.
 6. Dostawa towarów, według wyboru Klienta, następuje:
  1. w drodze obioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Wojakowa 6 32-862 Porąbka Iwkowska w godzinach od 9:00 do 17:00 Klient może również wskazać i upoważnić inną osobę, który odbierze zamówiony towar z siedziby Sprzedawcy,
  2. za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przez firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą – w takim przypadku Klient akceptując Regulamin upoważnia kuriera do odbioru zamówionego towaru z siedziby Sprzedawcy i dostarczenia go osobie upoważnionej.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów dostawy, o których Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.
 8. Towar może zostać wydany tylko osobie, która ukończyła 18 lat oraz spełnia pozostałe warunki określone w art. 15 Ustawy. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nie spełniającym warunków określonym w art. 15 Ustawy, w szczególności nietrzeźwym lub nie mającym ukończonych 18 lat zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W takim przypadku Sprzedawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne w terminie 14 dni, pomniejszone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia ukończenia 18 lat przez osobę odbierającą towar, jak również powstrzymania się od wydania go osobie nietrzeźwej.

§ 7 Zakres i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem i wyłącznie w celu zawierania umów sprzedaży.
 2. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od dostarczania w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 3. Klient korzystając z Konta jest zobowiązany do używania haseł składających się z kombinacji małych i dużych liter, cyfr, znaków przestankowych oraz do ochrony wszelkich haseł i nie udostępnienia ich osobom trzecim. Zabrania się Klientowi udostępniać danych logowania do Sklepu osobom nieuprawnionym, w szczególności nie spełniającym warunków określonych w art. 15 Ustawy.

§8 Odpowiedzialność Sprzedawcy postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klientów będących Przedsiębiorcami za wady towarów na podstawie przepisów o rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klientów Konsumentami za niezgodność z umową towarów i treści cyfrowych na zasadach określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
 5. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@kdksklep.pl
 6. Zaleca się, aby reklamacja zawierała imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację, nr zamówienia, rodzaju niezgodności z umową i daty jej stwierdzenia oraz jedno z żądań wskazanych w przepisach, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3.
 7. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 8. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 9. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).
 10. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.
 11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do stosowania kodeksy dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 12. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 13. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientowi będącemu konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9 Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@kdksklep.pl
 2. Sprzedawca posługuje się danymi osobowymi Klientów:
  1. w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umową, w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i zarządzania Kontem, zawierania umów sprzedaży towarów,
  2. w celu realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w tym archiwizacji,
  3. w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – w tym kontaktowania się w związku ze świadczonymi usługami, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, polegającym na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, a także przesyłania informacji o ofertach i promocjach Sprzedawcy oraz w innych celach marketingowych,
  4. na podstawie zgody - o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach.
 3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dalsze informacje o przetwarzaniu przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów, w tym o przysługujących Klientom prawach, określone są w Polityce Prywatności sklepu internetowego pod adresem umowy@kdksklep.pl, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§10 Zakończenie umowy

 1. Umowa o prowadzenie Konta ulega rozwiązaniu, jeżeli Klient:
  1. nie dokonał aktywacji Konta w terminie 7 dni,
  2. dokonał usunięcia Konta.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Klient odstępujący od umowy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2:
  1. ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,
  2. ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
  3. ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania pod adresem internetowym kdksklep.pl/content/7-regulamin
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn za które uważa się:
  1. zmiany przepisów prawa lub wydanie prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej, wpływające na prawa i obowiązki Sprzedawcy lub Klienta,
  2. zmiany warunków świadczenia usług cyfrowych, wynikające z przyczyn technologicznych lub biznesowych, a także zmiany zakresu świadczonych usług cyfrowych.
 3. Zmiany Regulaminu będę wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym kdksklep.pl/content/7-regulamin oraz będą wchodziły w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów, orzeczeń lub decyzji, o których mowa w ust. 2. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do umów zawartych po ich wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o opublikowaniu zmian Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail oraz będą związani zmianami Regulaminu w zakresie usług cyfrowych z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku dokonania zmian z przyczyn, o których mowa w ust. 2 lit. c Klienci będący Konsumentami będą uprawnieni, w terminie 30 dni od poinformowania ich o zmianie, do nie wyrażenia na nie zgody poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: umowy@kdksklep.pl W takim przypadku Klientów będących Konsumentami obowiązywał będzie Regulamin w dotychczasowym brzemieniu a umowa o prowadzenie Konta ulegnie rozwiązaniu w dniu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pouczenie korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, a w przypadku, gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. W przypadku innych umów, w szczególności umów o dostarczanie treści cyfrowych, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało w razie otwarcia opakowania, w które zapakowany jest towar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pisemnie na adres: PPUH "KDK" KRZYSZTOF KĘDER, Wojakowa 6 32-862 Porąbka Iwkowska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: umowy@kdksklep.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a w przypadku odstąpienia od umowy w części – płatności dotyczące przedmiotu umowy objętego odstąpieniem, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać przedmiot umowy na adres: PPUH "KDK" KRZYSZTOF KĘDER, Wojakowa 6 32-862 Porąbka Iwkowska. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: adres e-mail:

Ja/My(*) niniejszym informuję /informujemy(*)
o moim /naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

Data zawarcia umowy Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data